Angličtina – Pomaturitní studium

Studium bude otevřeno již 32. rokem! Studium již absolvovalo 2400 studentů. 

Škola je zařazena do seznamu škol vyhlášky MŠMT ČR č. 19/2014.

ke studiu se mohou přihlásit uchazeči, kteří skládají maturitu v opravném termínu v září 2023

Charakteristika studia

 Intenzivní prezenční studium anglického jazyka v rozsahu jednoho školního roku umožňuje praktické zvládnutí cizího jazyka. Posluchači jsou rozděleni do vědomostních úrovní podle vstupních znalostí. Ke studiu se mohou přihlásit především absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují jednoletý jazykový kurz.

Pro letošní maturanty jsou zachovány veškeré výhody statutu studenta. Tito studenti jsou chápáni jako řádně studující, stát za ně hradí zdravotní pojištění, jejich rodiče pobírají rodinné přídavky. Přihlásit se mohou také maturanti z dřívějších let i další dospělí uchazeči z řad veřejnosti, ovšem bez výše uvedených sociálních výhod.

Výhody statutu studenta :
 – stát hradí zdravotní a sociální pojištění
– rodiče pobírají rodinné přídavky a mají slevy na daních
– student může uplatňovat studentské slevy ( doprava, ISIC atd. )

 

Studium je zvlášť výhodné pro studenty, kteří nebyli v prvním roce přijati na VŠ a mají zájem o zdokonalení svých jazykových schopností. Studentům, kteří nehodlají studovat VŠ, studium umožní snadněji získat zaměstnání, případně se uplatnit v zahraničí. Výuka je vhodná i pro uchazeče o zaměstnání, kteří si v rámci hledání nového uplatnění rozšíří jazykové znalosti.

Nabízíme tyto vědomostní úrovně:

  • začátečníci,
  • mírně pokročilí,
  • středně pokročilí,
  • pokročilí

Obsah studia

Studium cizího jazyka podle kvalitních zahraničních souborů učebnic pouze s kvalifikovanými českými i zahraničními učiteli. Obsahem studia je celá šíře gramatiky, maximální slovní zásoba, fonetika, praktické konverzační dovednosti, čtení cizích textů, poslechy, kultura mluveného projevu, písemný projev, frazeologie, reálie a překlady.

Rozsah studia

1 školní rok, tj. 4 vyučovací hodiny denně od září do června mimo prázdniny stanovené MŠMT ČR.  Výuka je rozdělena do dvou vyučovacích bloků po 2 vyučovacích hodinách, a to 9.00-10.30 hodin a 10.45-12.15 hodin.

Forma přijímacího řízení

Při podání přihlášky student předloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud v době podání přihlášky ještě uchazeč maturitní vysvědčení nemá, dodá jej před zahájením výuky, tj. do 31. 8. 2023, případně po vykonání opravné maturitní zkoušky v září. Před nástupem je sepsána řádná smlouva. Dále každý uchazeč absolvuje rozřazovací test (kromě začátečníků). Na základě dosažené úrovně znalostí prokázané v testu bude zařazen do výukové skupiny.

Způsob ukončení

Posluchači získají osvědčení o absolvování kurzu Akademie Jana Amose Komenského a certifikát za nejvyšší dosažený vědomostní stupeň. Mohou se přihlásit ke zkouškám k získání mezinárodně uznávaných Eurocertifikátů TELC a certifikátů Cambridge English.

Studium připraví posluchače ke složení zkoušek a mezinárodně uznávaných certifikátů, které jsou uvedeny v „Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek“. Na závěr studia lze složit jazykovou zkoušku dle tohoto seznamu. Zkoušky patří do Společného evropského referenčního rámce, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy.

Internet

Učebny jsou vybaveny počítači s NEPŘETRŽITÝM PŘÍSTUPEM NA INTERNET. Dále mají naši studenti ve třídách umožněn přístup na bezdrátovou síť – připojení k internetu vlastními notebooky.

Učebny

Vybaveny whiteboardy, audio a video technikou, počítači s internetovým připojením a moderním nábytkem.
Před učebnami je umístěn nápojový automat. V budově je možnost nákupu občerstvení, restaurace a kavárna.

Ubytování

Studenti bydlící mimo Liberec mohou být ubytováni v domovech mládeže v Liberci.

Cena studia:     27.900,- Kč / školní rok 2023/2024 

Školné je možné hradit

Jednorázově – do 20. 8. 2023 27.900,- Kč
Pololetně – do 20. 8. 2023
+ do 31. 1. 2024
14.300,- Kč
14.300,- Kč
Čtvrtletně – do 20. 8. 2023
+ do 15. 11. 2023
+ do 31. 1. 2024
+ do 15. 4. 2024
7.200,- Kč
7.200,- Kč
7.200,- Kč
7.200,- Kč
Měsíčně – každý měsíc do 20. dne předcházejícího měsíce (např. školné na září – do 20. 8. 2023, na říjen – do 20. 9. 2023 atd.) 2.900,- Kč
(10 splátek)

Číslo účtu školy: 194538668/0300 ČSOB, a. s. Liberec, variabilní symbol: rodné číslo studenta

V případě dotazů nás kontaktujte. E-mail: info@akademieliberec.cz, telefon: 606 690 915 

Poplatek za přijetí přihlášky

Poplatek za přijetí přihlášky činí 0,- Kč – zdarma! Cena studia zahrnuje kompletní výuku, konzultace, průběžné testování, absolvování a opravy modelových testů k Eurocertifikátům TELC a certifikátům Cambridge English ZDARMA (obvyklá cena jednoho testu je 500,- Kč). Vyučujeme dle moderních jazykových učebnic. Učebnice nejsou v ceně školného.

Po zahájení školního roku nemá student v případě přerušení nebo ukončení studia z osobních důvodů nárok na vrácení školného. Absence ve výuce též není důvodem ke snižování školného. Student bere na vědomí, že při zrušení výuky z technických důvodů v rozsahu do 5 % ročního objemu nevzniká nárok na snížení školného.

Školné se vrací pouze ze závažných zdravotních důvodů na potvrzení lékaře, a to ve výši 80 % zbývající částky.

Pokud bude student po podání přihlášky na AJAK přijat na vysokou školu a doloží potvrzení o přijetí na VŠ do 31. 8. 2023, bude mu školné vráceno v plné výši. V případě, že doloží potvrzení o přijetí na VŠ v období od 1. 9. 2023 – 30. 9. 2023, bude mu školné vráceno poměrnou částí z uhrazené částky od měsíce října 2023.

Doplňkové studium

Nabízíme možnost studia dalšího jazyka – angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština a ruština, a to v odpoledních nebo večerních kurzech pro veřejnost za zvýhodněnou cenu – se slevou 50 %!

Termíny pro podání přihlášky

Přihlášky pro školní rok 2023/2024 přijímáme od 1. 5. 2023 do 31. 8. 2023. Dále do naplnění kapacity.
V odůvodněných případech lze nastoupit i v průběhu školního roku.
Studijní oddělení Vám e-mailem potvrdí přijetí přihlášky a pozve Vás na rozřazovací test (pokud nejste začátečník). Další informace a pozvánku na zahájení studia posíláme také na Váš e-mail, který uvedete v přihlášce. Žádáme naše studenty, aby si pravidelně kontrolovali kontaktní e-mail.

Další informace Vám rádi sdělíme na studijním oddělení školy.
V případě zájmu si, prosím, stáhněte přihlášku, vyplňte ji a pošlete poštou, e-mailem nebo doručte vytištěnou na studijní oddělení Akademie.

Kontaktní formulář

Máte nějaké dotazy? Zanechte nám zprávu.